ADAMOVIČ, J., MIKULÁŠ, R., CÍLEK, V. (2010) Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky: geologie a geomorfologie. Praha: Atlas (Academia). ISBN 978-80-200-1773-4.
BAJER, A., HLAVÁČ, V., KIRCHNER, K., KUBALÍKOVÁ, L. (2014): Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy. Brno
BARTÁK, R., BAJER, V., JŮZOVÁ, B., ŽAMBOCHOVÁ, D. (2003): Příroda Beskyd. Rožnov pod Radhoštěm, ČSOP Salamander
BALCAREK, P. (2016): Digitální atlas skalních tvarů Moravskoslezských Beskyd. Ostrava, Bakalářská práce. Ostravská Univerzita.
BUBÍK, M., KREJČÍ, O., KIRCHNER, K. (2004): Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka. Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, 53 s. 
BŘEŽNÝ, M. Geomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2012. Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 
BŘEŽNÝ, M., PÁNEK, T. (2017): Deep–seated landslides affecting monoclinal flysch morphostructure: Evaluation of LiDAR–derived topography of the highest range of the Czech Carpathians. Geomorphology.
BRUTHANS, J., FILIPPI, M., SLAVÍK, M., SVOBODOVÁ, E. (2017): Origin of honeycombs: Testing the hydraulic and case hardening hypotheses. Geomorphology, (303).
CZUDEK, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, ISBN 80-85799-27-8.
CZUDEK, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, ISBN 80-7028-270-3.
DEMEK, J., MARVAN, J., PANOŠ, V., RAUŠER, J. (1964): Formy zvětrávání a jejich závislost na podnebí. Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematicko přírodovědných věd 74 (9), s. 1 – 54 
DEMEK, J., MACKOVČIN, P., BALATKA, B. (2006): Hory a nížiny: zeměpisný lexikon ČR. AOPK Brno, 582 s. 
DOČEKALOVÁ, L. (2014): Vybrané tvary reliéfu v povodí Brtnice, Bakalářská práce.
EMBLETON, C., KING, C. A. M. (1968): Glacial and Periglacial Geomorphology. Edward Arnold, London. 
FARBRIDGE, R. W. (1968): The Encyclopedia of Geomorphology. Reinhold Book Corporation, New York. 
GREY, M. (2004). Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
HRADECKÝ, J., PÁNEK, T. (2000): Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR). In: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře v Nýdku 2000-04-13, Ostrava, s. 7-10.
CHLUPÁČ I., BRZOBOHATÝ, R., KOVANDA, J., STRÁNÍK, Z. (2002): Geologická minulost České republiky (1. vyd.). Praha: Academia.
CHLUPÁČ I., BRZOBOHATÝ, R., KOVANDA, J., STRÁNÍK, Z. (2011): Geologická minulost České republiky (2. vyd.). Praha: Academia.
KIRCHNER, K. (1990): Geomorfologie skalních útvarů ve východní části Vizovické vrchoviny. In: Sborník referátů – IV. Sympozium o pseudokrasu s mezinárodní účastí. Podolánky v Beskydách 1990. Praha: Česká speleologická společnost.
KIRCHNER, K.  (1996): Geologická a geomorfologická inventarizace významných skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. In: Stárka, L., Bílková, D. (eds.) Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve. Praha: Česká speleologická společnost.
KIRCHNER, K., KREJČÍ, O., ROUPEC, P. (1996): Geomorfologický a geologický výzkum některých loklait v magurském flyši. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. III. Ročník, Brno 1996, s. 65-68.
KIRCHNER, K., KREJČÍ, O. (1997): Významné geologické a geomorfologické lokality Vsetínska. Vsetín: Zpravodaj Okresního Vlastivědného muzea ve Vsetíně.
KREJČÍ, O., BAROŇ, I., BÍL, M., HUBATKA, F., JUROVÁ, Z., KIRCHNER, K. (2002): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: A case study. Brno: Physics and Chemistry of the Earth 27.
LEVIN, H. L. (1986): Contemporary physical geology . Kalifornie: Saunders College Pub.
LINTON, D. L. (1955): The Problem of Tors. The Geographical Journal, 121, 4, 470–487. 
MACHULA, F. (2010): Lexikon vybraných tvarů reliéfu Karpat na území ČR, Bakalářská práce.
MALINČÍKOVÁ, K. Pseudokrasová jeskyně Cyrilka v Moravskoslezských Beskydech. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
MCBRIDE, E. F., PICARD, M. D. (2004): Origin of honeycombs and related weathering forms in oligone macigno sandstone, Tuscan coast near Livorno, Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 29, 713–735. 
MENČÍK, E., ADAMOVÁ, M., DVOŘÁK, J., DUDEK, A., JETEL, J., JURKOVÁ, A., HANZLÍKOVÁ, E., HOUŠA, V., PESLOVÁ, H., RYBÁŘOVÁ, L., ŠMÍD, B., ŠEBESTA, J., TYRÁČEK, J., VAŠÍČEK, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Ústřední ústav geologický, Praha, 307 s. 
PALMER, J., NEILSON, R. A. (1962): The origin of granite tors on Dartmoor, Devonshire. Proceedings of the Yorkshire Geological Society, 33, 315–340. 
PÁNEK, T. (1999): Tvary mrazového zvětrávání a odnosu v Moravskoslezských Beskydech. Ostrava, 1999. ISBN 80-7042-779-5.
PÁNEK, T., TÁBOŘÍK, P., HRADECKÝ, J. Gravitační rozpad hřbetu Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
v r. 2006. Brno, 2007. Roč. 14, str. 124-129.
PÁNEK, T., LENART, J. (2016): Landslide Landscape of the Moravskoslezské Beskydy Mountains and Their Surroundings. In: Pánek, T., Hradecký, J. (eds.) Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer.
PECHALOVÁ, K. (2014): Lexikon vybraných forem reliéfu na území Pulčínské hornatiny, Diplomová práce.
PROSOVÁ, M. (1961): Recentní regelace v horských oblastech Českého masivu. 22, 2, 217–222.
QUITT, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Brno: Academia, Studia Geographica 16, GÚ ČSAV.
ROMANÍ, V., TEMINO, Y. (2004): Morphogenetic history of granite forms. Caderno Lab. Xeolóxico de Laxe, Coruña, 29, 331–360. 
RYPL, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří.In: Kubeš, J. (ed.): Krajina Novohradských hor, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 66 – 71 
RYPL, J. (2011): Problém kryogenních tvarů na granitech na příkladě reliéfu Novohradských hor. Brno, Disertační práce.
SMOLOVÁ, I., VÍTEK, J. (2007): Základy geomorfologie: vybrané tvary reliéfů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 189 s. ISBN 9788024417493.
STRÁNÍK, Z., MENČÍK, E., ELIÁŠ, M., ADÁMEK, J. (1993): Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. Brno: Moravské zemské muzeum a sekce geol. věd PřF MU.
SUMMERFIELD, M. A. (1991): Global Geomorphology. Pearson, London. 
TAUBER, O. (1987): Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vysočiny. Praha, 1987.
THOMAS, M. F. (1965): Some aspects fot he Geomorphology of domes and tors in Nigeria. Zeitschrift für Geomorphologie, 9, 63–132. 
TWIDALE, C. R., ROMANÍ, J. R. (2005): Landforms and Geology of Granite Terrains. Balkema, Leiden. 
VÍTEK, J. (1969): Periglaciální formy na Kaplicku v jiţních Čechách. Sborník Jihočeského musea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 9: 48 – 55. 
VÍTEK, J. (2004): Tajemný svět skal: Skalní zajímavosti České republiky (1. vyd.), Ústí nad Orlicí: Oftis.
ZEMANOVÁ, L. (2018): Tory a jejich mikroreliéf. Praha, Bakalářská práce.


[1]       Správa CHKO Beskydy: základní informace [online]. [cit. 2019–06–17]. 
            Dostupné z: http://beskydy.ochranaprirody.cz
[2]       Mapy.cz [online]. [cit. 2019–06–18]. 
            Dostupné z: https://mapy.cz/
[3]       Geologická mapa 1:50 000 [online]. [cit. 2019–06–18]. 
            Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/
[4]       Základní mapa 1:10 000 (WMS) [online]. [cit. 2019–06–18]. 
[5]       Digitální model reliéfu 5G (WMS) [online]. [cit. 2019–06–18]. Dostupné z: 
[6]       HORÁK, V.: Mechanika hornin: Puklinatost horninového masivu  [online]. Brno, 2006 [cit. 2020–07–09]. 
            Dostupné z: https://bit.ly/3i9x6tw​​​​​​​
[7]       Online konverze GPS souřadnic [online]. [cit. 2019–06–18]. 
            Dostupné z: https://it.cestuji.info/konverze–gps–souradnic–online.php?hodnota=50.079548%2C14.43007
[8]       Geologická mapa 1:50 000 (WMS) [online]. [cit. 2019–06–21]. 
            Dostupné z: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WmsServer?
[9]       Geomorfologické jednotky (WMS) [online]. [cit. 2019–06–21]. 
[10]     Digitální model reliéfu SRTM 1 [online]. [cit. 2019–06–14]. 
            Dostupné z: https://www.usgs.gov/science-explorer-results?es=SRTM
[11]     ČÚZK – geoportál: produkt DMR4G [online]. [cit. 2019–06–16]. 
            Dostupné z: https://bit.ly/2G4wDLW
[12]     SMOLOVÁ, Irena. Geomorfologická terminologie [online]. [cit. 2020–07–09].   
            Dostupné z: https://bit.ly/3460QST
[13]     Metody výzkumu sesuvů [online]. [cit. 2019–06–16]. 
            Dostupné z: http://www.geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/konarikova04/pdf/metody.pdf
[14]     GRYGAR, R., Vnější západní Karpaty. Multimediální texty [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2019-06-13]
           Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/10_kapitola.htm
[15]     Správa CHKO Beskydy: geologie [online]. [cit. 2019–06–17]. 
[16]     HRUBAN, Robert. Moravské Karpaty: Půdní poměry [online]. [cit. 2020-07-19]. 
            Dostupné z: http://moravske-karpaty.cz/category/prirodni-pomery/geomorfologie/
[17]     PP Skálí. CHKO Beskydy [online]. [cit. 2020–07–09]. 
            Dostupné z: https://nature.hyperlink.cz
[18]     Klima Moravskoslezských Beskyd. Regionální informační systém [online]. Praha [cit. 2019–06–09]. 
            Dostupné z: http://www.risy.cz/cs/turisticke–ris/beskydy–cz/o–regionu/klima/
[19]     NPR Pulčín – Hradisko. CHKO Beskydy [online]. [cit. 2020–07–09]. 
            Dostupné z: https://nature.hyperlink.cz
[20]     Lexikon tvarů reliéfu České republiky: Skalní hradba [online]. [cit. 2019–06–09]. 
            Dostupné z: 
            https://geography.upol.cz/soubory/studium/e–ucebnice/Smolova–2010/lexikon/periglacialni/skalni_hradba.html
[21]     WEISS, T.: Jak vznikají jamky na pískovcích [online]. [cit. 2020-07-19]. 
            Dostupné z:https://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/jak-vznikaji-jamky-na-piskovcich
[22]     Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR500 [online]. [cit. 2019–06–15]. 
[23]     Strukturní geologie sedimentárních hornin   [online]. [cit. 2019–06–01]. 
            Dostupné z: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/data/wp–upload/2018/10/prednaska_no3_2018_ggo_web.pdf
[24]     Tvorba webového portfolia [online]. [cit. 2019–06–01]. 
            Dostupné z: https://portfolio.adobe.com

Back to Top