Vrstevnatost -puklinatost

Prostorová orientace vrstevních ploch a ploch diskontinuit

LYSOHORSKÁ HORNATINA - ZADNÍ HORY​​​​​​​
V podcelku Lysohorské hornatiny, okrsku Zadních hor bylo naměřeno 460 hodnot pro zjištění převládajícího směru puklin a 143 měření pro zjištění orientace uložení vrstev. Z výsledků je patrné, že pukliny převládají ve dvou hlavních směrech a to JZ – SV a SZ – JV.  Vrstvy pak probíhají ve směru ZJZ – VSV o průměrném sklonu  19° sklánějící se převážně k JJV.
Lysohorská hornatina - Zadní hory
Lysohorská hornatina - Zadní hory
LYSOHORSKÁ HORNATINA - LYSOHORSKÁ ROZSOCHA
V oblasti Lysohorské rozsochy bylo zmapováno celkem 8 skalních útvarů. Výsledky měření vykazují převládající směr puklin SSV – JJZ a SZ – JV (n = 160). Vrstvy v této části území probíhají ve směru ZJZ – VSV s průměrným sklonem 22° sklánějící se k JJV (n = 41).
LYSOHORSKÁ HORNATINA - ROPICKÁ ROZSOCHA
Posledním zmapovaným okrskem v podcelku Lysohorské hornatiny je Ropická rozsocha. Zde probíhalo měření na dvou lokalitách a to na skalních útvarech Ropice a PR Kršle. Směr průběhu puklin na těchto lokalitách převládá SZ – JV (n = 37). Vrstvy měřené na odlučné hraně skalního výchozu Ropice mají průběh ve směru ZJZ – VSV s průměrným sklonem 8° sklánějící se k JJV. Lokalita přírodní památky Kršle vykazuje průběh vrstev ve směru ZJZ – VSV a průměrný sklon 8°, avšak vrstvy se zde sklánějí k SSZ. (n = 10)
RADHOŠŤSKÁ HORNATINA - RADHOŠŤSKÝ HŘBET
U okrsku Radhošťský hřbet bylo použito 90 hodnot pro směr puklin s výsledkem orientace diskontinuit ve dvou hlavních směrech a to SSZ – JJV a SV – JZ. Vrstvy mají průběh ZJZ – VSV a ZSZ – VJV s průměrným sklonem 39° sklánějící se na JJV. Pouze lokalita č. 70 – Horní Čeladná vykazuje směr sklonu vrstev na SSV (n = 27). V lokalitě se předpokládá zlomová linie.
Radhošťská hornatina - Radhošťský hřbet
Radhošťská hornatina - Radhošťský hřbet
RADHOŠŤSKÁ HORNATINA - HODSLAVICKÝ JAVORNÍK
V okrsku Hodslavického Javorníku probíhalo měření na dvou skalních výchozech – útvar č. 75 – PR Huštýn a lokalitě č. 74 – PP Velký kámen. Dle výsledku 40 měření byly prokázány dva převažující směry průběhu puklin a to ZJZ – VSV a SSZ – JJV.  Vrstvy mají průběh na lokalitě PP Velký kámen ve směru S – J s průměrným sklonem 12° uklánějící se k V. Přírodní rezervace Huštýn vykazuje průběh vrstev ve směru ZSZ – VJV o průměrném sklonu 13°, vrstvy se zde sklánějí k JJZ (n = 20)​​​​​​​
RAHOŠŤSKÁ HORNATINA - MEZIVODSKÁ VRCHOVINA
U pěti skalních útvarů ležících v okrsku Mezivodské vrchoviny byly změřené hodnoty průběhu směru puklin SSV – JJZ a SV – JZ (n = 59). Průběh vrstev v této oblasti vykazuje převládající směr SV – JZ s průměrným sklonem 26°. Vrstvy se zde sklánějí k JV (n = 25).
Radhošťská hornatina - Mezivodská vrchovina
Radhošťská hornatina - Mezivodská vrchovina
KLOKOČOVSKÁ HORNATINA
Klokočovská hornatina vykazuje průběh vrstev ve směru SV – JZ s průměrným sklonem vrstev 40° sklánějící se k JV (n = 12). Lokalita Baranská skála, která je vzdálená cca 500 m od lokality Šorštýn – Bílá však v jedné své části útvaru vykazuje směr vrstev k SZ se sklonem až 70°. Pravděpodobně zde došlo k sesunutí velkého skalního bloku. Orientace puklin převládá ve dvou směrech a to ZSV – VJV a JJZ – SSV (n = 27). 
VSETÍNSKÉ VRCHY - SOLÁŇSKÝ HŘBET
Ve zlínském souvrství, okrsku Soláňského hřbetu převažuje hlavní směr puklin na lokalitě Skálí SZ – JV, vedlejší směr pak SSZ – JJV (n = 20). Vrstvy zde probíhají ve směru Z – V s průměrným sklonem 52° sklánějící se k J. Zde však může být strukturní měření výrazně ovlivněno gravitačními pohyby jednotlivých bloků, jedná se totiž o lokalitu se sesuvnou genezí.  
PULČÍNSKÁ HORNATINA - ZDĚCHOVSKÁ KOTLINA 
Poslední oblastí, kde probíhalo měření je okrsek zděchovské kotliny s dobře známou lokalitou Pulčinských skal a vrcholu Hradiska. Hodnoty zde naměřené vykazují směr puklin SZ – JV a SV – JZ. Vrstvy mají průběh ve směru SV – JZ s průměrným sklonem 56°. Na lokalitách U Solařů, Pulčinské skály, Hradisko a Skaličí se vrstvy sklánějí na JV, pouze na Lokalitě Pět kostelů je převažující směr SZ.

You may also like

Back to Top