Radhošťská hornatina

Hodslavický javorník

Plochá hornatina s rozlohou 53,53 km² se nachází v západní části Radhošťské hornatiny izolované ze tří stran k západu se zužující vyvýšeninou s centrálním hřbetem. Projevuje se zde inverze georeliéfu, kdy souvrství godulského flyše jsou deformovány do podoby k jihozápadu ponořené brachysynklinály. Jižní část území tvoří tvrdoše a strukturní hřbety s periglaciálně přemodelovanými skalními výchozy. Severní svahy jsou značně postiženy hlubokými svahovými deformacemi. Nejvyšším bodem je zde Velký Javorník (917 m n. m.).
Hornatina Hodslavického Javorníku leží ve 4. – 5. vegetačním stupni. Dominují tedy smrkové porosty doplněné bukem a jedlí. Zajímavé jsou komplexy lesních a lučních ekosystémů mokřadních společenstvech na PP Domorazské louky či lokalita kriticky ohrožené kapradiny jeleního jazyku celolistého (Phyllitis Scolopendrium) nacházející se na suťovém poli v PR Trojačka. Neméně zajímavá je také lokalita s přírodě blízkými lesními porosty a výrazným geomorfologickým útvarem (mrazovým srubem) právě na lokalitě PR Huštýn a Velký kámen.
VELKÝ KÁMEN

GPS: N 49° 31.766´   E 018° 09.161´  
Nadm. výška: 705 m n. m.
Výška útvaru:  12 m
Hornina: pískovec, slepenec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: J - 12° 
Dostupnost: mimo turistické značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Rozsáhlý soubor skalních výchozů na SZ svazích Velkého Javorníku. Významná geomorfologická lokalita z hlediska ukázky odlučné oblasti hluboké svahové deformace.
Velký kámen
Velký kámen
Velký kámen
Velký kámen
HUŠTÝN

GPS: N 49° 30.988´   E 018° 04.323´
Nadm. výška: 725 m n. m.
Výška útvaru:  30 m
Hornina: pískovec, jílovec
Souvrství: godulské
Vrstvy: střední oddíl
Směr a sklon vrstev: J - 13° 
Dostupnost: z turistického značení
Výhled / lezení: ne / ne
Popis oblasti:
Skalní výchoz tvořený odolnými godulskými pískovci na severním svahu vrcholu Huštýn. Pod výchozem se nachází nivační val tvořený balvanitými sutěmi.
Huštýn
Huštýn
Huštýn
Huštýn

You may also like

Back to Top